Ga naar inhoud

Midterm rapport aangeboden aan bestuur

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) heeft de afgelopen tien jaar stevig bijgedragen aan de ontwikkeling van Rotterdam Zuid. Er zijn mooie resultaten geboekt. Tegelijk is er veel werk te verzetten om de kansen van inwoners van Rotterdam Zuid verder te verbeteren. Dat staat in het rapport "Tot hier en nu verder" opgesteld door een onafhankelijke commissie onder leiding van Martin van Rijn. De commissie stelt voor onder andere voor meer aandacht te besteden aan kinderen van 0 tot 4 jaar, plannen op wijkniveau te ontwikkelen en het bondgenootschap met bewoners te versterken.

Resultaten

Het onderzoek is gedaan op verzoek van het bestuur van het NPRZ, dat na 10 jaar de balans wilde opmaken van het programma en vooruitkijken naar de komende 10 jaar. Volgens Van Rijn, dat voor deze midtermreview is bijgestaan door onderzoeksbureau Van de Bunt, is het NPRZ is een vitaal programma dat veel partijen verbindt bij het verbeteren van het gebied. Wel stelt de commissie dat het nu zaak is te versnellen.

In de afgelopen jaren is circa een kwart van de ambitie gerealiseerd en ligt de basis klaar voor de overige 75%. De commissie ziet daarin ook de grootste uitdaging voor de komende periode. Van Rijn wijst erop dat er belangrijke resultaten zijn gerealiseerd: baangaranties, verlengde schooldagen, meer mensen die aan het werk komen, betere schoolprestaties van kinderen en jongeren en een verbeterde woningvoorraad. Tegelijkertijd zijn deze resultaten kwetsbaar en als het tegenzit raakt het jongeren en ouderen in Zuid nog steeds extra hard.

Voorstellen voor de komende tien jaar

De commissie doet vier voorstellen om de aanpak in de komende 10 jaar te versnellen:

1. Versterk bondgenootschap met de bewoners: stel daarbij het eigenaarschap van inwoners over hun vraagstukken centraal.

2. Pak systematisch de misstanden in de particuliere voorraad aan met een pakket aan maatregelen van stevigere regulering en handhaving tot opkopen van voorraad en overnemen door corporaties.

3. Maak kansrijk opgroeien hèt speerpunt: Voeg de programmatische aanpak van 0 - 4 jaar toe zodat kinderen taalvaardig, motorisch goed ontwikkeld en mentaal gezond op de basisschool komen. Ontzorg scholen met zorg in de scholen. Zet in op doorontwikkeling van de wijkteams.

4. Versterk de verbinding op wijkniveau: De kans dat de verschillende pijlers in het programma elkaar versterken én dat er zinvolle verbindingen met de omgeving van het programma worden gerealiseerd, wordt groter door op de schaal van wijken aan de slag te gaan. De uitnodiging aan gemeente (incl. handhaving), veiligheidsdomein en sociaal domein (incl. zorg) is om in te stappen in de programmatische aanpak per wijk.

De partners van NPRZ benutten komende periode om de aanbevelingen te bestuderen en bespreken. Uiteraard zullen deze aanbevelingen ook als input dienen voor het nieuwe uitvoeringsplan nu het huidige plan afloopt eind 2022.

De onderliggende stukken die als basis hebben gediend voor de (P)review vindt u hier.