Ga naar inhoud

Deltalinqs

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij onze ondernemersvereniging zijn ruim 700 bedrijven aangesloten uit veertien verschillende sectoren. Samen dragen zij 3% bij aan het Bruto Nationaal Product van Nederland en bieden zij direct en indirect werk aan ruim 175.000 mensen.

Namens onze leden zetten wij ons in voor het versterken van de concurrentiekracht van Rotterdam, voor duurzame groei en voor maatschappelijk c.q. politiek draagvlak voor alle activiteiten in het haven- en industriegebied. Met ondernemerschap en innovatie als uitgangspunt heeft Deltalinqs de belangenbehartiging geclusterd rondom zes thema’s: ondernemersklimaat, onderwijs en arbeidsmarkt, milieu en duurzaamheid, veiligheid en security, infrastructuur en bereikbaarheid en innovatieplatforms.

In ons werk zijn wij actief, professioneel, hebben wij een heldere mening en steeds een frisse blik. Deltalinqs is nadrukkelijk een vereniging voor en door leden. Bedrijven vragen wij met ons mee te denken en hun expertise met anderen te delen. Kennisnetwerken bieden hiervoor een uitnodigend platform. Gezamenlijk maken wij zo echt werk van gemeenschappelijke vraagstukken. Waar nodig en mogelijk ontplooien wij bovendien havenbrede initiatieven die voor alle leden van nut (kunnen) zijn. Voorbeelden zijn het Digital Safety Passport, het Deltalinqs Trainingen Loket en het Deltalinqs Jaardiner.

Het netwerk van Deltalinqs is veelomvattend en divers. Lobby is voor ons een belangrijk instrument om invloed uit te oefenen op besluitvorming. Zowel lokaal, nationaal als Europees brengen wij de belangen van onze leden bij vele instanties over het voetlicht. Voor tal van autoriteiten – Havenbedrijf Rotterdam, DCMR, Douane, etc. – zijn wij de natuurlijke gesprekspartner namens ondernemers. Ook vertegenwoordigen wij het bedrijfsleven in projectorganisaties, werkprogramma’s en andersoortige initiatieven. Deltalinqs is medeondertekenaar van de uitvoeringsagenda van de Havenvisie 2030. De in de havenvisie gestelde doelen willen wij actief helpen werkelijkheid te maken.

Deltalinqs is opgericht in 2001 en is de voortzetting van de veel oudere Havenondernemersvereniging Rotterdam SVZ (1907) en de Stichting Europoort/Botlek Belangen (1962). Ons bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, geleid door een onafhankelijke voorzitter. De dagelijkse organisatie die alle activiteiten uitvoert telt 18 medewerkers.